SOSW Wojcieszów - Kadra pedagogiczna

Kadra pedagogiczna

 

Ośrodek dysponuje kadrą o wysokich kwalifikacjach zawodowych i zapewnia wszystkim uczniom opiekę specjalistyczną.

Polega ona na uczestniczeniu w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, dydaktyczno- wyrównawczych, socjoterapeutycznych, psychoterapeutycznych, logopedycznych oraz gimnastyki korekcyjnej. Każdy uczeń ma opracowany IPET - indywidualny program edukacyjno–terapeutyczny. Nauczyciele stosują najnowsze metody w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym.

Zaangażowanie bardzo dobrze przygotowanego do pracy zespołu pracowników doprowadziło do wysokiego poziomu pracy rewalidacyjnej, dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Wyrazem uznania dla dyrekcji placówki i całej załogi za wyniki pracy jest certyfikat

SZKOŁA NA MEDAL nadany ośrodkowi w roku 2008 i 2012 przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i redakcję "Głosu Nauczycielskiego".

Tak wysokie wyróżnienie było wynikiem udziału dyrektorów Romualda Łaskiego (2008) i Iwony Jancik (2012) w konkursie "Nauczyciel Roku”.

 

Kadra Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego

 

Kadra kierownicza:

 1. Iwona Jancik – dyrektor placówki - tytuł magister - specjalność oligofrenopedagogika. Nauczyciel informatyki.
  Specjalista w zakresie:
  - usprawnianie dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.
  - doradztwo zawodowe,
  - wychowanie do życia w rodzinie
  - organizacja i zarządzanie oświatą
 2. Marian Wachowiak – wicedyrektor placówki - tytuł magister - pedagogika w zakresie terapii pedagogicznej z pedagogiką specjalną. Nauczanie techniki w szkole podstawowej i gimnazjum. Specjalista z zakresu:
  -organizacja zarządzania oświatą
  - oligofrenopedagogiki

 Grono Rady Pedagogicznej:

 1. Beck Justyna - tytuł magister - pedagogika opiekuńczo - wychowawcza, nauczyciel geografii, specjalista w zakresie oligofrenopedagogiki i terapii taktylnej.
 2. Bratek Marek - tytuł magister - technika, wychowanie fizyczne, specjalność nauczycielska, nauczyciel informatyki specjalista w zakresie oligofrenopedagogiki, trener narciarstwa biegowego.
 3. Engler Jacek- tytuł magister - wychowanie fizyczne, specjalność nauczycielska, nauczyciel techniki, specjalista w zakresie oligofrenopedagogiki i gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej z elementami fizjoterapii. Trener narciarstwa zjazdowego.
 4. Grzybczyk Jacek tytuł licencjat - pedagogika opiekuńczo - wychowawcza z elementami resocjalizacji, specjalista w zakresie oligofrenopedagogiki.
 5. Jesionka Adam - tytuł magister-pedagogika resocjalizacyjna, nauczyciel matematyki, nauczyciel Edukacja dla Bezpieczeństwa, specjalista w zakresie oligofrenopedagogiki oraz surdopedagogiki. Trener Treningu Umiejętności Społecznych I i II stopnia.
 6. Kmiecik Mariola -  tytuł magister -pedagogika w zakresie psychopedagogiki, nauczyciel przyrody z elementami ochrony środowiska, specjalista w zakresie oligofrenopedagogiki oraz  wczesnego wspierania rozwoju i edukacji dzieci z autyzmem.
 7. Matuszak Joanna - tytuł magister -pedagogika w zakresie pedagogiki opiekuńczej, nauczyciel zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, specjalista w zakresie oligofrenopedagogiki oraz terapii i diagnozy autyzmu.
 8. Musialik Beata - tytuł magister - pedagogika w zakresie terapii pedagogicznej z pedagogiką specjalną .Nauczyciel przedmiotu „Sztuka”, specjalista w zakresie oligofrenopedagogiki.
 9. Nowak Zbigniew - tytuł magister - wychowanie fizyczne, specjalność nauczycielska, nauczyciel fizyki, chemii, informatyki, matematyki, muzyki, plastyki. Nauczanie matematyki w szkole, specjalista w zakresie oligofrenopedagogiki.
 10. Pacholska – Kujawa Anna - tytuł magister -pedagogika terapeutyczna z oligofrenopedagogiką, nauczyciel historii specjalista w zakresie oligofrenopedagogiki, edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 11. Piela Patrycja - tytuł magister - pedagogika socjoterapia, studia licencjackie pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna, specjalista w zakresie oligofrenopedagogiki.
 12. Psuty Beata - tytuł magister - pedagogika w zakresie terapii pedagogicznej z pedagogiką specjalną, nauczyciel biologii specjalista w zakresie oligofrenopedagogiki.
 13. Struś Anna - tytuł magister - pedagogika specjalna, nauczyciel języka polskiego. specjalista w zakresie oligofrenopedagogiki oraz od zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Trener I stopnia BIOFEEDBECK,
 14. Szlawska Mariola - tytuł magister ekonomii z przygotowaniem pedagogicznym, nauczyciel religii i edukacji
  wczesnoszkolnej, specjalista w zakresie oligofrenopedagogiki, logopedii, terapii pedagogicznej oraz diagnozy  dzieci z wadami wymowy i komunikacji.
 15. Zaremba Marzena - tytuł magister - pedagogika w zakresie: rewalidacja osób chorych. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Nauczyciel techniki, specjalista w zakresie oligofrenopedagogiki.
 16. Zieja Dariusz - tytuł magister pedagogiki, studia licencjackie - pedagogika opiekuńcza, specjalista w zakresie oligofrenopedagogiki.
 17. Ziemniak Łukasz - tytuł magister - , pedagogika w zakresie terapii pedagogicznej, nauczyciel języka angielskiego i wiedzy o społeczeństwie. Specjalista w zakresie oligofrenopedagogiki.

 

Zostańmy w kontakcie

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Katarzyny Rogowiec

tel. 75 75 - 12 - 361
fax 75 75 - 12 - 361
email-soswwojcieszow@wp.pl
ul Miedziana 1
59-550 Wojcieszów