SOSW Wojcieszów - Oferta Edukacyjna

Oferta Edukacyjna

Oferta edukacyjna Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Katarzyny Rogowiec w Wojcieszowie.

 

Aktualnie do placówki uczęszcza 49 uczniów. Szkoła zapewnia całodzienne wyżywienie
i zakwaterowanie w sypialniach dwu, trzy i czteroosobowych. Uczniowie mogą przebywać
w placówce od poniedziałku do piątku.  Do placówki przyjmowane są osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

W kolejnym roku szkolnym Ośrodek nasz prowadzić będzie zajęcia rewalidacyjne
i dydaktyczno - wychowawcze na następujących szczeblach:

- szkoła podstawowa specjalna – klasa I-III

- szkoła podstawowa specjalna – klasa IV-VIII

- szkoła przysposabiająca do pracy – klasa I-III

- zespół rewalidacyjno-wychowawczy

- wczesne wspomaganie rozwoju

- ośrodek szkolno-wychowawczy (grupy wychowawcze)

Nadrzędną ideą szkoły jest dobro dzieci i młodzieży, a jej głównym celem (...) zapewnienie uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego i fizycznego w warunkach poszanowania ich godności oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.

Zostańmy w kontakcie

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Katarzyny Rogowiec

tel. 75 75 - 12 - 361
fax 75 75 - 12 - 361
email-soswwojcieszow@wp.pl
ul Miedziana 1
59-550 Wojcieszów