SOSW Wojcieszów - INFORMACJE

INFORMACJE

W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Katarzyny Rogowiec w Wojcieszowie funkcjonują grupy wychowawcze zapewniające wychowankom całodobową opiekę i wychowanie w czasie odbywania przez nich nauki poza miejscem stałego zamieszkania. Grupy funkcjonują   od poniedziałku od godz. 600 do piątku do godz. 1730 za wyjątkiem świąt i dni wolnych od zajęć (ferie zimowe, wakacje itp.). Pracę opiekuńczo –  wychowawczą z wychowankami prowadzą wychowawcy. W godzinach nocnych tj. od 2200 do 600 wychowawca wspomagany jest przez zatrudnioną pomoc nauczyciela.  Przyjęcie wychowanka odbywa się na wniosek rodziców (opiekuna) lub na podstawie orzeczenia sądu; Szkoła zapewnia wychowankom całodzienne wyżywienie: śniadanie, drugie śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek i kolację. Rodzice lub opiekunowie  uczniów wnoszą opłaty za posiłki równe wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie. W przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny komisja może zwolnić rodziców z części opłat.

 

Do zadań w szczególności należy:

- zapewnienie warunków do nauki, rozwijania zainteresowań i uzdolnień,

- wdrażanie do samodzielnego wykonywania prac porządkowo-gospodarczych,

-wyrabianie zaradności życiowej wychowanków, rozwijanie samodzielności
  i samorządności,

- przygotowanie wychowanków do samodzielnego (w miarę możliwości) funkcjonowania w    środowisku rodzinnym  lub instytucjonalnym.   

 

Zostańmy w kontakcie

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Katarzyny Rogowiec

tel. 75 75 - 12 - 361
fax 75 75 - 12 - 361
email-soswwojcieszow@wp.pl
ul Miedziana 1
59-550 Wojcieszów