MAKATON Program Rozwoju Komunikacji

Program Rozwoju komunikacji MAKATON wykorzystuje jednocześnie znaki manualne, graficzne
i MOWĘ. Pełni funkcję wspomagającą naturalną mowę, gdy jej rozwój jest zaburzony lub opóźniony. Może pełni funkcję alternatywną dla mowy, gdy jest ona całkowicie niedostępna.  Wprowadzenie do terapii systemu MAKATON nie zastępuje oddziaływania, które zmierza do kształtowania mowy werbalnej, lecz równolegle wspomaga ten proces.

 Mowa, obok myślenia i sfery emocjonalno – motywacyjnej, jest wyznacznikiem psychicznego rozwoju człowieka. Uczenie się mówienia jest prawdopodobnie największym skokiem intelektualnym
w życiu jednostki, otwiera ono przed dzieckiem nowy świat, świat pytań, rozumowania, komunikacji społecznej i opinii, które nadają ogromnego przyspieszenia wszystkim innym rodzajom uczenia się
i sprawiają, że dziecko zaczyna się nagle wydawać w pełni rozwiniętą osobą. W naszej placówce program MAKATON wprowadzony został od września 2015 roku w ramach Programu autorskiego z zakresu komunikacji alternatywnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim podczas zajęć nauczania indywidualnego. Program jest podejściem multimodalnym wykorzystującym dostępne kanały porozumiewania się tj. słuchowy (mowa), wzrokowy (symbol graficzny), i werbalny (mowa). Daje w ten sposób możliwość swobodnej ekspresji, służąc zarówno dzieciom, jak i dorosłym jako „głos” umożliwiający kontakt z innymi ludźmi oraz uczestniczenie w codziennym życiu. Wspomaga rozwój  mowy małego dziecka wykorzystując systemy znaków oraz symboli – graficznych lub manualnych.

Zostańmy w kontakcie

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Katarzyny Rogowiec

ul Miedziana 1
59-550 Wojcieszów
tel. 75 75 - 12 - 361
tel kom: 500 278 985 (pokój nauczycielski)
fax 75 75 - 12 - 361