Aktualności

Jun 23, 2016

"Cicha noc, święta noc..." Jak co roku nasza grupa teatralna TIP TOP przygotowała przedstawienie jasełkowe.

Jun 23, 2016

Skuszeni zapowiedzią pięknej pogody, postanowiliśmy zorganizować pierwsze w tym roku ognisko w celu ostatecznego pożegnania się z zimą i radosnego powitania wiosny.

May 16, 2016

W dniu 19 kwietnia 2016 r. w naszej placówce obchodziliśmy  Dzień Ziemi pod hasłem - "Palący temat - niska emisja". Organizator Pan Adam Jesionka zaplanował wiele atrakcji dla naszych podopiecznych. 

Internat przy szkole specjalnej


Internat dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie jest integralną częścią szkoły, stanowiąc jej ogniwo organizacyjne.Stwarza korzystne możliwości realizacji długotrwałego, intencjonalnego, zorganizowanego i świadomego procesu wychowania i opieki specjalnej. Oddziaływanie internatu uwzględnia także elementy procesu samokształcenia i samowychowania.


Jest placówką wyizolowaną w środowisku. Skupia się na samodzielnej organizacji działalności opiekuńczej i wychowawczo-rewalidacyjnej wewnątrz placówki, zgodnie z kryteriami doboru wychowawców, celami pracy rewalidacyjnej i specyfiką funkcjonowania w środowisku lokalnym. Internat taki współpracuje z rodziną wychowanka i ze szkołą do której uczeń uczęszcza.

Internat przy szkole

Jest placówką współdziałającą w zakresie opieki i wychowania rewalidacyjnego dzieci, objętych opieką ciągłą. Działalność internatu w znacznym stopniu podporządkowana jest pracy szkoły, wytycznym i regulaminom szkolnym. Szkoła i internat tworzą wspólny organ w strukturze procesu kształcenia wychowanków.

Internat w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym

Jest częścią składową placówki i bezpośrednio podlega władzom ośrodka.
Działalność internatu wynika z ogólnego planu pracy opiekuńczo-wychowawczo-rewalidacyjnego przyjętego w Ośrodku.
Rola internatu polega na:
1. Usprawnianiu, korygowaniu i kompensowaniu zaburzonych funkcji psychofizycznych wychowanków.
2. Szeroko rozumianej adaptacji społecznej wychowanków.
3. Rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych wychowanków.
4. Rozpoznawaniu i diagnozowaniu rodzajów i głębokości zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży
5. Przygotowaniu wychowanków do aktywnego udziału w codziennym
życiu grupy, do podejmowania działań na rzecz środowiska i przyszłej
pracy zawodowej.
6. Przysposobienie wychowanków do racjonalnego spędzania wolnego
czasu, wzbogacania organizacji działalności pozalekcyjnej.

Elementy składowe modelu internatu

1. Kierownictwo
2. Rada pedagogiczna- opiniowanie projektu planu pracy opiekuńczej i wychowawczo-rewalidacyjnej internatu i grup, systematyczne dokonywanie analiz funkcjonowania oddziaływań rewalidacyjnych, dydaktycznych, wychowawczych, doskonalenie systemu wychowawczego, organizowanie procesu samokształcenia.
3. Grupy wychowawcze.
4. Świetlice przy grupach wychowawczych.
5. Koła zainteresowań.
6. Psychoterapia indywidualna- modyfikowanie i korekta osobowości wychowanków oraz zaburzeń emocjonalnych za pomocą środków pedagogicznych, prowadzona systematycznie i w odpowiedniej atmosferze.
7. Zespoły korekcyjno-wyrównawcze.
8. Zorganizowany czas wolny.
9. Zespoły dyżurnych.
10. Organizacje społeczne.
11. Służba medyczna i administracyjna.

Zostańmy w kontakcie

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Katarzyny Rogowiec

ul Miedziana 1
59-550 Wojcieszów
tel. 75 75 - 12 - 361
tel kom: 500 278 985 (pokój nauczycielski)
fax 75 75 - 12 - 361