Internat przy szkole specjalnej


Internat dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie jest integralną częścią szkoły, stanowiąc jej ogniwo organizacyjne.Stwarza korzystne możliwości realizacji długotrwałego, intencjonalnego, zorganizowanego i świadomego procesu wychowania i opieki specjalnej. Oddziaływanie internatu uwzględnia także elementy procesu samokształcenia i samowychowania.


Jest placówką wyizolowaną w środowisku. Skupia się na samodzielnej organizacji działalności opiekuńczej i wychowawczo-rewalidacyjnej wewnątrz placówki, zgodnie z kryteriami doboru wychowawców, celami pracy rewalidacyjnej i specyfiką funkcjonowania w środowisku lokalnym. Internat taki współpracuje z rodziną wychowanka i ze szkołą do której uczeń uczęszcza.

Internat przy szkole

Jest placówką współdziałającą w zakresie opieki i wychowania rewalidacyjnego dzieci, objętych opieką ciągłą. Działalność internatu w znacznym stopniu podporządkowana jest pracy szkoły, wytycznym i regulaminom szkolnym. Szkoła i internat tworzą wspólny organ w strukturze procesu kształcenia wychowanków.

Internat w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym

Jest częścią składową placówki i bezpośrednio podlega władzom ośrodka.
Działalność internatu wynika z ogólnego planu pracy opiekuńczo-wychowawczo-rewalidacyjnego przyjętego w Ośrodku.
Rola internatu polega na:
1. Usprawnianiu, korygowaniu i kompensowaniu zaburzonych funkcji psychofizycznych wychowanków.
2. Szeroko rozumianej adaptacji społecznej wychowanków.
3. Rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych wychowanków.
4. Rozpoznawaniu i diagnozowaniu rodzajów i głębokości zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży
5. Przygotowaniu wychowanków do aktywnego udziału w codziennym
życiu grupy, do podejmowania działań na rzecz środowiska i przyszłej
pracy zawodowej.
6. Przysposobienie wychowanków do racjonalnego spędzania wolnego
czasu, wzbogacania organizacji działalności pozalekcyjnej.

Elementy składowe modelu internatu

1. Kierownictwo
2. Rada pedagogiczna- opiniowanie projektu planu pracy opiekuńczej i wychowawczo-rewalidacyjnej internatu i grup, systematyczne dokonywanie analiz funkcjonowania oddziaływań rewalidacyjnych, dydaktycznych, wychowawczych, doskonalenie systemu wychowawczego, organizowanie procesu samokształcenia.
3. Grupy wychowawcze.
4. Świetlice przy grupach wychowawczych.
5. Koła zainteresowań.
6. Psychoterapia indywidualna- modyfikowanie i korekta osobowości wychowanków oraz zaburzeń emocjonalnych za pomocą środków pedagogicznych, prowadzona systematycznie i w odpowiedniej atmosferze.
7. Zespoły korekcyjno-wyrównawcze.
8. Zorganizowany czas wolny.
9. Zespoły dyżurnych.
10. Organizacje społeczne.
11. Służba medyczna i administracyjna.

Zostańmy w kontakcie

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Katarzyny Rogowiec

ul Miedziana 1
59-550 Wojcieszów
tel. 75 75 - 12 - 361
tel kom: 500 278 985 (pokój nauczycielski)
fax 75 75 - 12 - 361