SOSW Wojcieszów - Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności

Deklaracja dostępności

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Katarzyny Rogowiec w Wojcieszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://sosw-wojcieszow.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2016-07-19.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-20.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
Aktualnie podejmowane są prace mające na celu dostosowanie strony internetowej do wymagań ustawowych. Niezgodności lub wyłączenia wymieniono poniżej:
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-15.
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-24
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jacek Grzybczyk, e-mail: soswwojcieszow@wp.pl. Kontaktować można się także telefonicznie na numer telefonu 75 75 - 12 - 361. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, wskazując kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich - https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Katarzyny Rogowiec w Wojcieszowie przy ul. Miedziana 1 jest częściowo dostosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami. 

  • Szkoła dysponuje parkingiem, na którym jest wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych (pierwsze miejsce na parkingu przy głównym wejściu do budynku).
  • Do budynku można wejść z psem asystującym.
  • Wejście główne do budynku posiada niewielki próg z poziomu ulicy. Za drzwiami wejściowymi znajduje się niewielkie pomieszczenie tzw. wiatrołap, następnie znajdują się schody, na których zamontowana jest platforma schodowa umożliwiająca wjazd na pierwsze piętro osobom na wózkach inwalidzkich oraz osobom, które mają trudnosci w przemieszczaniu się po schodach. Pracownik z obsługi szkoły pomaga w obsłudze platformy schodowej.
  • Budynek nie jest wyposażony w:

          - pętle indukcyjne,
          - informacje głosowe,
          - oznaczenia w Alfabecie Brajla,
          - oznaczenia kontrastowe lub o powiększonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących.

  • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line.
  • Brak toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych w budynku.

Zostańmy w kontakcie

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Katarzyny Rogowiec

tel. 75 75 - 12 - 361
fax 75 75 - 12 - 361
email-soswwojcieszow@wp.pl
ul Miedziana 1
59-550 Wojcieszów