Akty prawne


Podstawa programowa:

- Rozporządzenia MENiS z dnia 07 marca 2005r.w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach /Dz.U. 2005.52.467/,ze zmianami z dn. 27 października 2005r.  (Dz. U. Nr 212, poz. 1767)
- Statut Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wojcieszowie
- Program Wychowawczy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Wojcieszowie
- USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zawierająca zmiany wprowadzone ustawą z dnia 2 lipca 2004 r., która weszła w życie z dniem 21 sierpnia 2004 roku – (Dz. U. z 2004 roku Nr 173, poz. 1808)

Rozdział I
Postanowienia ogólne                     

§ 1

Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wojcieszowie jest placówką opiekuńczo – wychowawczą przeznaczoną dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie,

§ 2

Wyżywienie w internacie jest w całości odpłatne.
Odpłatność za żywienia pokrywają rodzice dziecka.
Rodzice dziecka mogą się ubiegać o częściowe lub całkowite zwolnienie z odpłat za żywienie.
Wnioski rozpatruje i opiniuje Dyrektora SOSW w Wojcieszowie.
W przypadkach uzasadnionych rodzice mogą starać się o pomoc w finansowaniu kosztów żywienia z funduszy GOPS lub MOPS właściwego dla stałego miejsca zamieszkania wychowanka.

§ 3

Internat prowadzi swą działalność przez cały rok w systemie opieki całodobowej z wyłączeniem przerw w nauce szkolnej. W uzasadnionych przypadkach dzieci mogą dodatkowo pozostać w internacie we wcześniej ustalone 2 weekendy w miesiącu.

§ 4

Bezpośredni nadzór nad internatem sprawuje Dyrektor SOSW.
Nadzór nad pracą opiekuńczo - wychowawczą i dydaktyczną internatu sprawuje Wicedyrektor.

Zostańmy w kontakcie

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Katarzyny Rogowiec

ul Miedziana 1
59-550 Wojcieszów
tel. 75 75 - 12 - 361
tel kom: 500 278 985 (pokój nauczycielski)
fax 75 75 - 12 - 361